30 de maig de 2012

Seminari ‘'La participació infantil en el marc de les polítiques d'infància a Catalunya'’


Curs d’especialització en què s’analitzen els textos legals de referència respecte la participació infantil, es presenten experiències i bones pràctiques que es desenvolupen per garantir el dret de l’infant a ser escoltat i es facilita l’intercanvi de coneixements i l’establiment de xarxes entre els agents que es dediquen a la infància al món local.

Català

Seminari de 20 hores de durada adaptable a diferents contextos i necessitats

Càrrecs electes, personal tècnic, entitats i professionals vinculats a l’àmbit de la infància i de l’adolescència

Curs

http://trac.diomira.net

Diomira

Traducció al català de les Observacions finals del Comitè dels Drets dels Infants.


Traducció no oficial del document original al català  realitzat per la TIAC-Taula per la Infància i l'Adolescència de Catalunya- en col·laboració amb l'Associació Diomira, amb la voluntat de difondre aquest important document en la nostra llengua i seguint el que diu el mateix Comitè que en les seves Observacions recomana, en l’article núm. 67, una àmplia difusió en les diferents llengües oficials de l'Estat.


El document original recull les recomanacions que aquest òrgan de les Nacions Unides fa a partir dels informes presentats pels estats membre en relació al compliment de la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Experts i responsables d’entitats i administracions públiques

Entitat responsable: TIAC -Apartat Actualitat

Projecte de participació infantil i juvenil: I tu, què opines?


El projecte didàctic vol recollir tots els àmbits que afecten als infants, adolescents i joves i els aborda d’una forma propera per tal que els infants puguin analitzar-los, detectar les seves necessitats i mancances i així poder opinar de forma constructiva sobre com els agradaria que milloressin.


Som conscients que l’exercici d’aquest dret requereix d’un procés educatiu i d’aprenentatge tant dels propis infants com dels adults que influïm en el context educatiu. És un procés que persegueix incorporar la cultura de foment de la participació infantil i l’escolta activa i que no podrà sortir endavant si no s'implementen en els serveis d’atenció a la infància mecàniques de participació democràtica transversals i continuades.

Així doncs, amb l’objectiu d’involucrar als infants en el procés de detecció de les seves necessitats i desitjos, la proposta que es fa amb aquest projecte engloba 10 temàtiques concretes.
Català
 
Guia pedagògica: conté la descripció acurada de les activitats i dinàmiques a treballar amb els infants especificant com treballar-ho i com recollir-ne l’opinió dels infants. 

Bagul amb material didàctic: s’hi troben materials necessaris per a dur a terme les activitats proposades a la guia, tals com jocs i disfresses.

Infants, adolescents i joves (3 franges d’edat: 3 a 7, 8 a 12 i 13 a 18 anys).

Activitats i jocs.

Projectes teoricopràctic de l'ensenyament obligatori a Catalunya

Es basa en  una “convocatoria anual” de suport per desenvolupar  projectes educatius, analitzar els projectes que s'han presentat sol·licitant l'ajut.  Es valora l’interès del projecte i la viabilitat de divulgar el treball, sempre amb la intenció de donar un servei a l'ensenyament i col·laborar a millorar-ne la qualitat.
Els projectes que es presentin han de promoure millores en la qualitat de l'educació, i han de ser transferibles i divulgables, per tal de que puguin arribar al conjunt de professorat i centres educatius.Idioma: Català

Persones a qui s’adreça:Formulari d’identificació de projecte, Ensenyament obligatori a Catalunya ( 3 a 16 anys)

Títol: Realització i  publicació de treballs teoricopràctics educatius

Entitat responsable: Fundació Propedagògic

23 de maig de 2012

Compartim el joc


És un espai on mares i/o pares amb els fills i filles comparteixen el joc i la relació amb altres infants i famílies, per de gaudir d’un espai de joc i de relació. Potencia la descoberta del plaer de ser mare i/o pare i gaudir amb les descobertes que fa el seu infant, tot potenciant el sentiment de seguretat i confiança de les famílies en  la seva pròpia competència com a primers educadors dels seus fills i filles
Fomenta les relacions entre famílies que no es coneixen. Idioma: Català i castellà


Persones a qui s’adreça: Infants  i   família

Títol: Treball en grup. Jocs educatius i lúdics

Entitat responsable: 4vents

Atenció per la integració social de famílies en risc d’exclusió social nou horitzóÉs un projecte per a mares amb fills/es, funciona de dilluns a divendres de 9 a 14h., es pacta amb les mares els dies i les hores d’assistència.
Es treballa a partir del  nucli  familiar. Es realitza una  tasca preventiva, socioeducativa i de suport als pares i mares per incrementar les habilitats parentals.
Els infants dinen al centre i el menjar és confeccionat per una mare diferent cada dia.
Hi ha espai de joc mare-pare-fill/a, grups de mares per tractar temes diversos; es potencia a l’autoajuda, les relacions socials i el coneixement de les necessitats bàsiques dels infants.
Disposen, per la família que ho necessita, del servei de bany i bugaderia.
Reforça també totes aquelles activitats enfocades a la inserció laboral, perquè considerem que és un pilar bàsic per a l’estabilitat familiar i per a sentir-se plenament integrats.

També es fan tallers d’Informàtica.Idioma: Castellà i català

Persones a qui s’adreça: Famílies en risc d’exclusió i  especialment  famílies immigrants

Títol: Treball en grup i personalitzat, tallers

Entitat responsable: 4vents

Servei d’atenció d’infants i families


Atén infants de 3 mesos a 4 anys, incloses vacances escolars. Obert les 24h. Realitza una atenció socioeducativa amb l’infant i també a la família. Pretén Prevenir i Intervenir en les situacions de risc social en la petita infància, cobrir les necessitats bàsiques i millorar la seva qualitat de vida.
Amb la família efectua una atenció socio-educativa, especialment amb les famílies monoparentals, quan entra el nen/a al centre acompanyat de la mare sorgeixen les seves mancances: afectives, econòmiques, de relació familiar i social, especialment en la relació amb els fills/es i amb la parella (si és que en tenen), i si no, les seves soledats.
Permet la conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l’oferta d’un horari flexible per facilitar la integració laboral i/o potenciar la formació, segons les necessitats reals de les famílies. Facilita la integració en el mercat laboral de la família -especialment monoparental-, sense xarxa familiar ni social, cosa que facilita el poder superar les situacions d'exclusió social.
Idioma: Català i castellà
Persones a qui s’adreça: Infants de  3 mesos a 4 anys i les seves famílies
Títol: Infants: educació no formal per infants fins 4 anys.
Famílies: Treball socioeducatiu, en grup i personalitzat
Entitat responsable: 4Vents