skip to Main Content

Dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats

La petita infància té dret al descans, a l’esbarjo, al joc, a la salut, a l’educació, a l’atenció per part de la família; en resum, la cobertura de les necessitats bàsiques, de forma adequada per un bon desenvolupament físic i psíquic.

La investigació ha destacat els riscos per als infants petits que es deriven de la mala nutrició, la malaltia, la pobresa, l’abandó, l’exclusió social i diversos factors adversos. Això demostra que les estratègies  adequades de prevenció i intervenció durant la primera infància tenen el potencial d’influir positivament en el benestar i les perspectives de futur dels infants petits.

Tota innovació de la legislació, les polítiques i provisió de serveis que afecten els infants han de tenir en compte el principi de l’interès superior del infant, que garanteixi “el dret del nen al descans i a l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de  la seva edat”. El joc és una de les característiques més distintives de la primera infància. Mitjançant el joc els infants tant poden gaudir de les capacitats que tenen, com posar-les a prova, tant si juguen sols com en companyia d’altresPer això a Fundació Quatre Vents, es promou la prevenció, la intervenció i el joc, especialment perquè es tingui en compte, sempre, el dret superior del infant.

Hi ha molts infants que no tenen cobertes les necessitats més bàsiques d’una atenció i cura adequada a la seva edat i tenen veritables dificultats, fins i tot  per jugar. Cal  defensar activament aquets drets tan importants pel futur dels infants, no  podem malmetre de cap manera aquest futur.

Back To Top